Menu

רישום חברה ברשם הקבלנים

בין אם מדובר בקבלן יחיד או חברת קבלנות, על מנת לבצע עבודות קבלנות כחוק יש להירשם באופן מסודר ברשם הקבלנים.

חוק רישום קבלנים  (התשכ”ט – 1969 ) קובע- כי עבודות הנדסה בנאית יבוצעו בידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ובסיווג המתאימים למהות העבודה ההנדסית המבוצעת ולהיקפה הכספי, בלבד. – נמצאים תחת פיקוחו של מי שמונה על ידי שר הבינוי והשיכון לנהל את פנקס הקבלנים בהתאם לחוק. (הוא – רשם הקבלנים)  בין היתר החוק קובע את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן ניהול והרישום בפנקס הקבלנים.

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • צילום ספח תעודת זהות.
 • הסכמה חתומה על-ידי המבקשים, לאימות היעדר הרשעות.
 • אישור רישום כעוסק מורשה לעניני מס ערך מוסף.
 • תצהיר חתום בפני עורכי דין.
 • אישור על ניהול ספרים כחוק מפקיד שומה
 • אישור רואי חשבון המאמת את החתימה על הכרטסת.

רישום ברשם הקבלנים

על מנת לבצע רישום יחיד, כלומר רישום קבלן ברשם הקבלנים באופן מסודר, יש למלא את הטופס לרישום יחיד אשר נמצא באתר רשם הקבלנים. בנוסף, עליו להגיש את הטופס בצירוף מסמכים ואישורים מסוימים .

במקרה של קבלן יחידהקבלן יצרף עבור הענף המבוקש את האישורים הבאים:

 • תעודת גמר המעידה על סיום קורס או בית ספר מקצועי בענף המבוקש.
 • דוח על תקופות הדיווח ושמות מעסיקים הרשומים בביטוח הלאומי.
 • אישורים המעידים על חמש שנות ניסיון ביצועי בענף המבוקש מתוך עשר השנים האחרונות, אצל קבלנים רשומים.
 • תצהירים חתומים בפני עורכי דין, המפרטים את הניסיון בענף המבוקש בחמש השנים האחרונות.
 • כרטסת הנהלת חשבונות  אשר חתומים ע"י רואה חשבון המפרטת את כל החשבוניות שהוצאו בחמש השנים האחרונות

הרישיון אשר ניתן לקבלנים מטעם הרשם הוא דו שנתי, ובמשך תקופה זו עוקב הרשם אחר סיווגם של הקבלנים.

תהליך רישום קבלן ברשם הקבלנים

תהליך הרישום שונה במעט מתהליך רישום חברה ברשם הקבלנים בעיקר מבחינת המסמכים אשר יש להגיש.

על מנת לבצע רישום חברה ברשם הקבלנים יש להגיד מסמכים נוספים מעט שונים, ביניהם תזכיר ותקנון החברה ודף מידע מעודכן מרשם החברות, תצהיר מנהל חברה, ועוד. בנוסף, חברה צריכה להוכיח לרשם הקבלנים כי מועסקים בה לפחות שני בעלי כישורים בתור מנהלים המנהלים בפועל את עסקי החברה או כעובדים.

רישום קבלן ברשם הקבלנים הוא למעשה לא מאוד שונה מאשר רישום חברה ברשם הקבלנים אך יש לשים לב להבדיל בכדי לא לבצע טעויות ברישום. טעות ברישום עשויה לגרור סירוב, ולאחר מכן יהיה על מגיש הבקשה להמתין 60 יום בכדי להגיש בקשה נוספת.

רוצים להגיש בקשה עבור רישום קבלן ברשם הקבלנים ומחפשים חברה מקצועית שתסייע לכם ? עבור רישום חברה ברשם הקבלנים או רישום יחיד באופן מהיר ויעיל פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677