Menu

תעודת קבלן רשום

הוצאת תעודת קבלן רשום היא חשובה לכל קבלן, לא משנה באיזה תחום או ענף הוא עוסק. עבודה ללא רישיון קבלן עשויה לגרור עונשים חמורים אשר אינם שווים את הסיכון. אמנם הוצאת תעודת קבלן רשום הינה תהליך בירוקרטי מורכב יחסית, אך אין בשום אופן לעבוד בענף מסוים ללא רישיון קבלן באותו ענף. החוק כיום מחמיר מאוד עם קבלנים אשר עובדים ללא רישיון, ולכן אין להקל ראש בנושא זה. 

הוצאת תעודת קבלן רשום נעשית דרך הגשת בקשה לרשם הקבלנים באופן מסודר ועל פי התקנות. ראשית, על מבקש הבקשה למלא טופס לרישום שאישר רשם הקבלנים, אותו ניתן לקבל במשרד רשם הקבלנים. לבקשה יש לצרף את המסמכים והאישורים המוגדרים בתקנות הרלוונטיות. המסמכים אותם יש לצרף הם צילום תעודת זהות, אישורים ותצהירים של מעסיקים וכו' אשר מעידים על כישוריו של הקבלן. בנוסף, יש לצרף צילום של אישור הרישום כעוסק מורשה ואישור על ניהול ספרי חשבונות כחוק. את האחרון יש לספק מפקיד שומה, רואה חשבון או יעוץ מס מוסמך. אם מדובר בחברה, יש גם לצרף תיעוד של רישומה ברשם החברות ואת תזכיר ההתאגדות והתקנות שלה. אם מדובר בשותפות, יש לצרף תיעוד על רישום השותפות ברשם השותפות בנוסף להעתק חוזה השותפות אם קיים. 

הוצאת תעודת קבלן רשום היא הליך בירוקרטי אשר לעתים קבלנים מתקשים בביצועו מפאת קוצר זמן, ולכן פונים לחברות חיצוניות לקבלת עזרה בתהליך.  

צריכים עזרה בהליך של הוצאת תעודת קבלן רשום ? פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע.

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677