Menu

רישום קבלן - קבלת רישיון קבלן

רשם הקבלנים פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 עליו אחראי שר הבינוי והשיכון. לאחר רישום קבלן רשום הוא יופיע בתוך פנקס הקבלנים –

הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי.

החוק קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק, אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית,
חורגים מהתחום שנקבע בתקנות, אלא אם בוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים (להלן – הפנקס),אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים (להלן – הרשם), באותן עבודות.

תפקידיו של הרשם נקבעו בסעיף 7 בחוק ,ובין היתר הם:

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס או לסרב לבקשת הרישום, לבטל קבלן רישום או לנקוט אמצעי משמעת אחרים כמפורט בסעיף 8 לחוק .

כמו כן לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, לשנות את רישומם ולהוריד את סיווגם.

קבלן רשום

רישיון קבלן:

הרישום ברשם הקבלנים נותן לקבלנים רישיון דו-שנתי, ועורך מעקב אחר רישומם של הקבלנים, עמידתם בהוראות החוק והתקנות.

רשם הקבלנים עוקב אחר תשלום חובותיהם ומעדכן בהתאם את הפנקס.

רישום קבלן עפ"י רשימת הענפים וענפי המשנה –

רשימת הענפים וענפי המשנה שנקבעו כ"עבודות הנדסה בנאיות" כוללת את כל עבודות הבנייה לרבות בנית הפנים, עבודות תשתית, מערכות המים והביוב, מערכות אלקטרו מכאניות חיצוניות למבנה ובתוכו, עבודות גשרים ונמלים וכו'.

על פי החוק מי שמבצע עבודות באחד או יותר מהענפים שנקבעו ברשימה האמורה בהיקף כספי העולה על 32,094 ₪ חייב להירשם בפנקס הקבלנים לענף ולסיווג המתאים. 

החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם.

לפיכך, קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-83,399 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-43,583 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים. (2017)

אכיפת החוק – מתבצעת על ידי איתור הקבלנים הלא רשומים הפועלים באתרי הבנייה והגשת חומר החקירה לתובע מטעם הרשות המקומית בה בוצעה העבירה.

בקרה על איכות הבנייה – פעולות הקשורות לאיכות הבנייה המבוצעת על ידי הקבלנים הרשומים ועמידה בהתחייבויותיהם כלפי רוכשי דירות, מזמיני עבודה והמשתמשים.

קבלת ובדיקת תלונות נגד קבלנים רשומים והפעלת סנקציות נגדם בהתאם לחומרת המעשים.

ניהול פנקס הקבלנים: רישום קבלנים, ביטול רישום, שינוי או העלאת סיווגם המקצועי או הכספי.
הנפקת רישיון קבלן דו-שנתי.

ניהול הליכי משמעת כנגד קבלנים אשר מפרים את הנוהג המקובל ואשר עוברים עברות אשר יש עמן כדי לערער מהימנותם.

טיפול בתלונות על קבלנים:

תלונות יכולה להיות מוגשות אך ורק כנגד קבלנים רשומים

לפני הגשת התלונה! יש לפנות אל הקבלן בכתב בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות שבוצעו בנכס, (קיימות הפרות נוספות שעל בסיסן ניתן להגיש תלונה והכל כמפורט בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות) רק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

מי יכול להגיש תלונה?

  • תלונה בנוגע לרכוש משותף- בהתאם לתקנון הבית המשותף רק ועד הבית רשאי להגיש את התלונה.
  • תלונה בנוגע לדירה- רשאי להגיש בעל הנכס בלבד.

בדיקת תלונות על קבלן רשום והטלת אמצעי משמעת במקרים שבהם עלה כי הקבלן עבר עברה והפר תקנה מתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט-1988.

אכיפת החוק נגד קבלנים העוברים על החוק: איסוף מידע על קבלנים שאינם רשומים בפנקס, הפועלים באתרי הבנייה בניגוד לחוק והגשת חומר החקירה לתובע מטעם הרשות המקומית שבה בוצעה העברה.

מחפשים מידע נוסף אודות רישום קבלן רשום ?

פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע בתהליך של רישום קבלן רשום ברשם הקבלנים.

רישום קבלן
רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677