Menu

רשם הקבלנים סיווג - הגדלת סיווג לקבלנים רשומים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם קבלנים רשומים בפנקס.

הגדלת הסיווג הקבלני היא הדרגתית, ותלויה בעיקר בוותק ובניסיון של הקבלן הרשום.

תדירות הגדלת הסיווג– ניתן להגדיל את הסיווג של הקבלן אך ורק אחת לשנה, ובקפיצה של דרגת סיווג אחת בכל פעם

קבלן רשום אשר מעוניין להעלות את סיווגו כלומר להגדיל את היקפו הוא יידרש להציג הוכחה של סיום פרויקטים ועבודות שביצע, לפחות שנה אחת מיום קבלת הסיווג הקודם במדרג הסיווגים.

בין אם מדובר בסיווג ג-1 ובין אם מדובר בסיווג ג-4, יש להמתין לפחות 12 חודשים בין בקשה להעלאת סיווג אחת למשנה.

סיווג קבלנים

בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות רישום קבלנים סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד (בבנייה למגורים גם בהיקף במ"ר).

סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר.

כל המידע המובא להלן מתבסס על תקנה 3 בתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988.

בתום 12 חודשים מתאריך אישור סוגו הקודם של הקבלן רשאי הקבלן לפנות לרשם הקבלנים בבקשה להעלות את סיווגו בדרגה אחת אם הוכח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש. כדי להעלות את הסיווג נדרש הקבלן נדרש להוכיח כי בעבודותיו עמד ב-80% לפחות מההיקף הכספי המירבי על פי סיווגו של הקבלן או במקרה של בנייה למגורים 80% מן ההיקף במ"ר של תקרת הסיווג שלו הוא מורשה.

אופן בדיקת ההיקף מפורט בסעיף 3 (ב) ו-3(ג) בתקנות.

העלאת הסיווג בדרגה אחת בעקבות עמידה ב-80% לפחות מן ההיקף הכספי או מן ההיקף במ"ר של תקרת הסיווג שלו הוא מורשה מכונה "סיווג רגיל".

חפר יעוץ ורישום קבלנים מתמחה בתחום של רישום קבלנים סיווג ויכול לסייע רבות בהגשת הבקשה להעלאת הסיווג. כאשר עוסקים בפניה אל רשם הקבלנים סיווג כדאי להיעזר באיש מקצוע אשר בקיא בכל הדרישות.

רוצים להעלות אצל רשם הקבלנים סיווג ? פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לעזור בכל הקשור לתחום של רישום קבלנים סיווג ועוד.

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677