Menu

תקנות רישום קבלנים

תקנות רישום קבלנים הן תקנות אשר נועדו בכדי להסדיר תחום זה ולהגדיר מהן התקנות לרישום קבלנים כחוק. ישנן תקנות משנים שונות אשר התווספו לאורך השנים ונועדו להגדיר תחומי משנה שונים של רישום קבלנים באופן מוסדר. להלן תקנות לדוגמא אשר מסדירות נושאים כאלו ואחרים. 

דוגמא ראשונה היא תקנות רישום קבלנים אשר עוסקות באגרות רישום ונקבעו בשנת 1980. תקנות רישום קבלנים אלו מגדירות את סכום האגרה שעל כל קבלן לשלם עבור רישום בפנקס הקבלנים. על פי תקנות אלו, רישום ראשון בענף ראשי כדוגמת בנייה יעלה לקבלן סכום לא מבוטל של 3,286 ש"ח. לעומת זאת, רישום ראשון בענף משנה כדוגמת חשמלאות יעלה לקבלן 1,640 ש"ח. התקנות מבדילות בין רישום ראשון לבין רישום נוסף, כאשר הסכום עבור רישום נוסף הוא בערך מחצית מהרישום הראשון. כלומר, רישום נוסף בענף ראשי יעלה לקבלן 1,640 ש"ח ורישום נוסף בענף משנה יעלה לקבלן 822 ש"ח. 

דוגמא נוספת הן תקנות רישום קבלנים העוסקות בהצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים. על פי תקנות אלו, קבלן מחויב להציב באתר הבנייה בו הוא מבצע עבודת קבלנות שלט ברור וקריא במידות מינימליות מסוימות. בשלט יש לציין את שם הקבלן ומספר הרישום שלו בפנקס הקבלנים, את הטלפון שלו וכתובתו. בנוסף, עליו לציין מספר זהות או מספר הרישיון אם מדובר בתאגיד, וכן הענפים בהם הוא רשום וסיווגו בכל ענף.

מחפשים מידע נוסף אודות תקנות רישום קבלנים מסוימות ? פנו עוד היום לחפר יעוץ ורישום קבלנים ונשמח לסייע בכל עניין. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677