Menu

העלאת סיווג קבלני

רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלני 

כאשר עוסקים בתחום של רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלני יש לבדוק לעומק את הנושא טרם הגשת הבקשה, בכדי לוודא שאתם עומדים בכל הקריטריונים. כל קבלן יחיד או חברה אשר רשומה ברשם הקבלנים מסווגת באחת מתוך חמש דרגות סיווג קבלנים. כל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע עבודת קבלנות בענף שבו הוא רשום באתר בנייה אחד, כאשר סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הסיווג הגבוה ביותר.

ניתן לפנות בבקשה אל רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלני לאחר שנה בדיוק מקבלת אישור הסיווג הנוכחי של הקבלן. בקשה כזו ניתן להגיש רק אם אותו קבלן יוכיח כי סיים עבודות בהיקף הנדרש להעלאת הסיווג. על מנת להעלות את הסיווג על הקבלן להוכיח כי עמד ב-80% לפחות מההיקף הכספי המירבי בעבודות הקבלנות אשר ביצע על פי סיווגו של הקבלן. במקרה של בנייה למגורים עליו להוכיח כי עמד ב-80% מן ההיקף במ"ר של תקרת הסיווג שלו הוא מורשה. רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלני תיעשה בהעלאה של דרגה אחת.

במידה ורשם הקבלנים נקט באמצעי משמעת כלשהו נגד הקבלן במהלך שלושת השנים שקדמו להגשת הבקשה, הרשם עשוי לסרב לבקשת הקבלן. 

מחפשים פרטים נוספים אודות רשם הקבלנים העלאת סיווג קבלני ? פנו עוד היום לחברת חפר יעוץ ורישום קבלנים, חברה בעלת ניסיון רב בתחום של רישום קבלנים אשר תלווה אתכם בתהליך באופן המקצועי והיעיל ביותר. 

רישום קבלנים

יצירת קשר לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים - 077-5264677